CLASES DE PHOTOSHOP

miércoles, 19 de mayo de 2010

HOMBLE DE ES-TAO


"Dào kě dào, fēi cháng dào; míng kě míng, fēi cháng míng º
wú míng, tiān dì zhī shǐ; yǒu míng, wàn wù zhī mǔº
gù cháng wú yù, yǐ guān qí miào; cháng yǒu yù, yǐ guān qí jiāoº
cǐ liǎng zhě tóng chū ér yì míng, tóng wèi zhī xuánº
xuán zhī yòu xuán, zhòng miào zhī ménº."
(Me doblo ante el vendaval como el humilde junco, pero
de romperme ni hablar del peluquín)

No hay comentarios: